II Bieg
im. Edwarda Kusika
5 czerwca 2022 roku

"Po każdym biegu czuję się jak nowo narodzony"
Edward Kusik

Regulamin II Biegu im. Edwarda Kusika

 

 

CEL IMPREZY

 1. Pielęgnowanie pamięci o Edwardzie Kusiku;
 2. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia;
 3. Integracja środowiska lokalnego;
 4. Promowanie „Ziemi Przemęckiej”.

 

II. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa;
 2. Patronat: Wójt Gminy Przemęt.

 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin: 05 czerwca 2022r.
 2. Godzina: 1200
 3. Start i meta biegu znajdują się przy Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy.
 4. Biuro Zawodów: Dom Dziennego Pobytu w Błotnicy, ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt

 

IV. TRASA

 1. Dystans: ok. 9 km (dwie pętle po 4,5 km, limit czasowy 1,5 godziny)
 2. Trasa: nawierzchnia gruntowa.
 3. Trasa oznakowana co 1 km.

 

V. ZAPISY

 1. Elektroniczna rejestracja zawodników trwa od 30.03.2022 do 29.05.2022 i odbywa się za pomocą strony internetowej: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również przez stronę https://biegkusika.pl/.
 2. Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane w dniu Zawodów w Biurze Zawodów za okazaniem dowodu tożsamości.
 3. Nie ma możliwości zapisu w dniu zawodów.

 

VI. LIMIT

 1. Limit zawodników wynosi 120 osób.
 2. Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.

 

VII. OPŁATA STARTOWE

 1. Opłata startowa wynosi 50 zł i obowiązuje do dnia 29 maja 2022r.
 2. Biegacze w kategorii K70 (70 + lat) M70 (70 + lat) dokonują zgłoszenia i są zwolnieni z opłaty startowej.
 3. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
 4. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście Uczestników.
 5. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy przesyłać na konto:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa

nr rachunku: 80 1020 4144 0000 6302 0198 2586

tytułem: opłata startowa, imię i nazwisko – koniecznie z dopiskiem:

„Bieg im. Edwarda Kusika”.

 1. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
 2. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany wynik biegu za pośrednictwem SMS.
 3. Świadczenia dodatkowe: posiłek po biegu, okolicznościowy medal i pakiet startowy.
 4. Każdy zawodnik będzie mógł pobrać ze strony internetowej certyfikat ukończenia biegu oraz zdjęcia.

 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

 • godz. 900 – 1145- wydawanie numerów startowych;
 • godz. 1145 - ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
 • godz. 1200 - start biegu;
 • godz. 1230 - wydawanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników biegu;
 • godz. 1330 - zakończenie biegu;
 • godz. 1330 - wręczanie nagród.

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Termin zapisów mija w momencie osiągnięcia liczby 150 zawodników.
 2. W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu zawodów, w Biurze Biegu, w godz. 9:00-11:45, oraz posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 3. W biegu mogą wziąć udział Zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 18. rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową do dnia 29.05.2022r. (decyduje data wpływu na rachunek Organizatora).
 4. Każdy Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu.
 5. Każdy Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
  i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika Biegu dla potrzeb Organizatora.
 6. Każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Biegu.
 8. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej (zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego, posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania).

 

X. SZATNIE, DEPOZYT

 1. Organizator nie przewiduje depozytów oraz natrysków i przebieralni przed i po biegu.

 

XI. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W „Biegu im. Edwarda Kusika” będą prowadzone następujące klasyfikacje (wg uzyskanych czasów brutto):

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

- K20 (18-29 lat) M20 (18-29 lat)

- K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)

- K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)

- K50 (50-59 lat) M50 (50-59 lat)

- K60 (60-69 lat) M60 (60-69 lat)

- K70 (70 + lat) M70 (70 + lat)

 1. W klasyfikacji nagrodzeni zostaną: trzy kobiety z najlepszym czasem przebiegu oraz trzech mężczyzn z najlepszym czasem przebiegu (zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych),
 2. Zawodnik na mecie bez numeru startowego lub elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 3. Wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie: https://biegkusika.pl/

 

XII. POMIAR CZASU

 1. Klasyfikacja Zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas brutto).
 2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych są Stowarzyszenie Wolsztyńska Akademia Biegowa oraz Maratończyk Pomiar Czasu.
 2. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla Organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe Uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników Biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko Uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach Zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków - Organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.
 3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
 5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play, oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Zawodnicy pokonujący dystans Biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 8. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu.
 10. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów.
 13. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.
 15. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią COVID-19.
 16. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów, jeśli takie zmiany będą uzasadnione.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany godzin startu,
 • podziału Uczestników na mniejsze grupy,
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,
 • zmiany formuły Biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w Regulaminie formule.
 1. W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną przeniesione na 2023 rok.
 2. Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start Zawodnika w Biegu.